• 7 اردیبهشت, 1400
  • safdel
  • دیدگاه: 0

نمایش 1 - 16 از 16

لینک ورودینامنام خانوادگیشماره تلفن همراهکد پرسنلیآدرسمراحل کنترل
امیرقهرمانی091325971431301تهران، یزرگراه یادگار امام جنوب، بعداز پل مرزداران، بلوار خرم‌رودی، پلاک ۱۲، واحد ۶
محمدعصمیتان0939859591851152یادگار امام شمال بلوار دامان خیابان درختی - خیابان سپهر - گلبرگ سوم - کوچه شهید رضایی ساختمان یادگار امام - مدیریت امور آموزش و توسعه سرمایه های انسانی
  • با بیمار تماس گرفته شد
مریمقدیری09125871678332یادگار امام شمال بلوار دامان خیابان درختی - خیابان سپهر - گلبرگ سوم - کوچه شهید رضایی ساختمان یادگار امام - مدیریت امور آموزش و توسعه سرمایه های انسانی
علیرحمتی0912472913022یادگار امام شمال بلوار دامان خیابان درختی - خیابان سپهر - گلبرگ سوم - کوچه شهید رضایی ساختمان یادگار امام - مدیریت امور آموزش و توسعه سرمایه های انسانی
احمدراضی جلالی091239893272952یادگار امام شمال بلوار دامان خیابان درختی - خیابان سپهر - گلبرگ سوم - کوچه شهید رضایی ساختمان یادگار امام - مدیریت امور آموزش و توسعه سرمایه های انسانی
فاطمهذاکری09125215426481یادگار امام شمال بلوار دامان خیابان درختی - خیابان سپهر - گلبرگ سوم - کوچه شهید رضایی ساختمان یادگار امام - مدیریت امور آموزش و توسعه سرمایه های انسانی
مهدیصادقی093593571931821یادگار امام شمال بلوار دامان خیابان درختی - خیابان سپهر - گلبرگ سوم - کوچه شهید رضایی ساختمان یادگار امام - مدیریت امور آموزش و توسعه سرمایه های انسانی
سیدمحسنکاظمی091949873082437یادگار امام شمال بلوار دامان خیابان درختی - خیابان سپهر - گلبرگ سوم - کوچه شهید رضایی ساختمان یادگار امام - مدیریت امور آموزش و توسعه سرمایه های انسانی
امیرنوری09127626055732یادگار امام شمال بلوار دامان خیابان درختی - خیابان سپهر - گلبرگ سوم - کوچه شهید رضایی ساختمان یادگار امام - مدیریت امور آموزش و توسعه سرمایه های انسانی
محمد علیدهاقین09127035770643یادگار امام شمال بلوار دامان خیابان درختی - خیابان سپهر - گلبرگ سوم - کوچه شهید رضایی ساختمان یادگار امام - مدیریت امور آموزش و توسعه سرمایه های انسانی
الههاسكندري09374693924132تال
بابکاحمدی09352688070434یادگار امام شمال بلوار دامان خیابان درختی - خیابان سپهر - گلبرگ سوم - کوچه شهید رضایی ساختمان یادگار امام - مدیریت امور آموزش و توسعه سرمایه های انسانی
بابکاحمدی09352688070434یادگار امام شمال بلوار دامان خیابان درختی - خیابان سپهر - گلبرگ سوم - کوچه شهید رضایی ساختمان یادگار امام - مدیریت امور آموزش و توسعه سرمایه های انسانی
کیومرثمعظمی09125334943437یادگار امام شمال بلوار دامان خیابان درختی - خیابان سپهر - گلبرگ سوم - کوچه شهید رضایی ساختمان یادگار امام - مدیریت امور آموزش و توسعه سرمایه های انسانی
لناعظیمی نائینی091271942731863یادگار امام شمال - بلوار دادمان - خیابان درختی- خیابان سپهر کوچه شهید رضائی - ساختمان یادگار امام
سید جمالحسینی ثابت091286051592169ساختمان مرکزی بانک
لینک ورودینامنام خانوادگیشماره تلفن همراهکد پرسنلیآدرسمراحل کنترل