آزمایشگاه

انتظارها و خواسته یک مراجعه‌کننده آرامش و اطمینان از دقیق‌ترین جواب آزمایشات است. این امر میسر نمی گردد مگر در رعایت 3 اصل اساسی در هر آزمایشگاه:

  1. دستگاه هایی که طبق استاندارد کارخانه به کرات کالیبره می‌گردند.
  2. استفاده از کیت های تشخیص پزشکی معتبر
  3. کاربران متبحر و کارآزموده.