ناممهدی
نام خانوادگییوسف نژاد
شماره تماس09127625205
کد پرسنلی1818
کد ملی0066735912
واحد محل خدمتمدیریت پشیبانی
جنسیتمذکر
تاریخ تولد1354-06-04
انتخاب روز و ساعتیکشنبه ۷ شهریور ماه ساعت 11:10
کنترل درخواست کننده